Tư tưởng HCM về vấn đề giải phóng dân tộc

Tư tưởng HCM về vấn đề giải phóng dân tộc

Câu 8: TT HCM về vấn đề dân tộc thuộc địa
a. Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa
– Là vấn đề đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc, thực hiện quyền dân tộc tự quyết, thành lập NN độc lập dân tộc
– Là nội dung lựa chọn con đường phát triển cho dân tộc
HCM đã lựa chọn và khẳng định: con đường phát triển của dân tộc trong bối cảnh thời đại mới là đi lên CNXH.
b. Độc lập dân tộc- Nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa
-Cách tiếp cận về quyền con người: Người tìm hiểu và tiếp cận những nhân tố về con người được nêu trong Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mĩ, tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1791 của CM Pháp như quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc…- Khái quát và nâng cao thành quyền dân tộc

 

Tư tưởng HCM về vấn đề giải phóng dân tộc
Tư tưởng HCM về vấn đề giải phóng dân tộc

-Nội dung của độc lập dân tộc: là khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa. Độc lập tự do là mục tiêu chiến đấu, là nguồn sức mạnh làm nên mọi chiến thắng của dân tộc VN trong TK XX, một tư tưởng lớn trong thời đại giải phóng dân tộc.
c. Chủ nghĩa dân tộc – một động lực lớn của đất nước
HCM thấy rõ sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc với tư cách là chủ nghĩa yêu nước chân chính của các dân tộc, đó là sức mạnh chiến đấu và thắng lợi trước bất kì thế lực ngoại xâm.
Câu 9: Phân tích mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp
a. Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với nhau.
HCM coi trọng vấn đề dân tộc đề cao sức mạnh của CN yêu nước nhưng người luôn đứng trên quan điểm của giai cấp để nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc.
b. Giải phóng dân tộc là vấn đề trên hết, trước hết là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.
HCM khẳng định: chỉ có CNXH, CNCSan mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. Tư tưởng vừa phản ánh mối quan hệ khăng khít giữa mục tiêu giải phóng dân tộc với mục tiêu giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
c. Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp
Vì chúng có mối quan hệ chặt chẽ và vấn đề giải phóng dân tộc là vấn đề trên hết nên sau khi giải phóng dân tộc thành công sẽ là tiền đề cho giải phóng giai cấp.
d. Giữ vững độc lập của dân tộc mình, đồng thời tôn trọng độc lập của dân tộc khác.
=> vấn đề dân tộc theo HCM mang tính khoa học và CM sâu sắc thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân tộc và giai cấp, chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng.

Câu 10: TT HCM về CM giải phóng dân tộc
1. CM giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo, có khả năng giành thắng lợi trước CM vô sản ở chính quốc
a. CM giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo
– HCM khẳng định, khi CNTB phát triển thành CN đế quốc thì nguồn sống của nó là các nước thuộc địa. Vì vậy, quốc tế cộng sản và các ĐCS phải quan tâm đến CM thuộc địa
– CM thuộc địa cso tầm quan trọng đặc biệt trong cuộc chiến tranh chống CN đế quốc, CN thực dân, không được khinh thường CM ở thuộc địa.
Theo HCM, nhân dân các dân tộc thuộc địa hiểu biết nhau hơn và đoàn kết lại để tạo thành một liên minh phương Đông tương lai, liên minh này sẽ là một trong những cái cánh của CM vô sản”
– HCM khẳng định: công cuộc giải phóng nhân dân thuộc địa chỉ có thể thực hiện bằng sự nỗ lực tự giải phóng “ phải dựa vào sức mạnh của chính dân tộc mình”.

Tư tưởng HCM về vấn đề giải phóng dân tộc
Tư tưởng HCM về vấn đề giải phóng dân tộc

b. Quan hệ giữa CM thuộc địa với CM vô sản ở chính quốc
“Hình ảnh con đỉa hai vòi được NAQ sử dụng để chỉ mối quan hệ giữa CM giải phóng dân tộc ở thuộc địa với CM vô sản ở chính quốc”.
Do nhận thức đúng thuộc địa là 1 khâu yếu của CN đế quốc, do đánh giá đúng của CN yêu nước và tinh thần dân tộc, HCM cho rằng:“CM thuộc địa ko những ko phụ thuộc vào CM vô sản ở chính quốc mà có thể giành thắng lợi trước. Họ có thể giúp đỡ những anh em mình ở phương Tây…”
2. CM giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường bạo lực
a. Tính tất yếu của bạo lực CM
– Đánh giá đúng bản chất cực kỳ phản động của CN đế quốc và tay sai. HCM vạch rõ tính tất yếu của bạo lực CM. “ Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân tộc cần dùng bạo lực CM chống bạo lực phản CM, giành chính quyền và bảo vệ chính quyền”.
– Hình thức của bạo lực CM bao gồm cả đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, tùy vào hoàn cảnh mà quyết định hình thức đấu tranh cho phù hợp
b. Tư tưởng bạo lực CM gắn bó hữu cơ với tư tưởng nhân đạo và hòa bình
Việc lựa chọn tiến hành chiến tranh chỉ là giải pháp bắt buộc cuối cùng khi khả năng hòa hoãn không còn
Tư tưởng bạo lực CM và tư tưởng nhân đạo hòa bình thống nhất biện chứng với nhau.
c. Hình thái bạo lực CM
– HCM không chủ trương tiến hành kiểu chiến tranh thông thường có chiến tuyến rõ rệt. Chủ trương ở đây là phát động chiến tranh nhân dân, dựa vào lực lượng toàn dân, có lực lượng vũ trang làm nòng cốt, đấu tranh toàn diện với kẻ thù đế quốc và tư tưởng chiến lược tiến công, phương châm chiến lược đánh lâu dài và dựa vào sức mình là chính…
– Đấu tranh trên tất cả các mặt bao gồm văn hóa, kinh tế, chính trị, ngoại giao. Mỗi mặt trận đều có cách thức tiến hành khác nhau nhưng vẫn có mối quan hệ khăng khít lẫn nhau, mặt trận nọ bổ sung mặt trận kia từ đó giúp cho cuộc đấu tranh diễn ra nhanh chóng và giành được thắng lợi. Như tự lực cánh sinh cũng là 1 phương châm quan trọng nhằm phát huy cao độ nguồn sức mạnh chủ quan, tránh tư tưởng bị động trông chờ vào sự giúp đỡ của bên ngoài nhưng HCM luôn đề cao sức mạnh bên trong, phát huy đến mức cao nhất mọi nỗ lực của dân tộc, đề cao tinh thần độc lập, tự chủ.

Quảng Cáo : In tem nhãn cho sản phẩm .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *