Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng
– Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, nhất quán, lâu dài, xuyên suốt tiến trình cách mạng.
– Để quy tụ được mọi lực lượng vào khối đại đoàn kết toàn dân, cần có chính sách và phương pháp phù hợp với từng đối tượng, trong từng thời kỳ nhất định.

chuong-5-tu-tuong-ho-chi-minh
Chương 5 tư tưởng hồ chí minh

– Nhờ tư tưởng nhất quán và chính sách Mặt trận đúng đắn, Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng thành công khối đại đoàn kết dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam giành được nhiều thắng lợi to lớn.

Đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, nhân dân ta làm nên CM tháng Tám thành công
Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta đã thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp
Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân ta đã giành được thắng lợi trong công cuộc khôi phục kinh tế, xây dựng CNXH ở miền Bắc

Xem : tại đây 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *