Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức , văn hóa

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC, VĂN HÓA VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI.

1. Định nghĩa về văn hóa và quan điểm xây dựng nền văn hóa mới
a. Định nghĩa về văn hóa
“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng với những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.

 

chuong-7-tu-tuong-ho-chi-minh
Chương 7 tư tưởng Hồ Chí Minh
  1. Quan điểm về xây dựng một nền văn hóa mới
  2. Xây dựng tâm lý: tinh thần dân tộc độc lập tự cường.
  3. Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng.
  4. Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội.
  5. Xây dựng chính trị: dân quyền.
  6. Xây dựng kinh tế

Xem tại đây .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *